A m m o n i t e n  
 
 


Bild 1 Oberkreide Ammonit XX Cenoman/ Wissant
Bild 2 Oberkreide Ammonit XX Cenoman/ Wissant
Bild 3 Braunjura Ammonit XX/ Buttenheim
Bild 4 Braunjura kleine Ammoniten / Buttenheim
Bild 5 Oberkreide Ammonit XX
Bild 6 Oberkreide Ammonit XX Cenoman/ Lengerich
Bild 7 Oberkreide Ammonit Turrelitis Cenoman/ Rheine
Bild 8 Oberkreide Ammonit Baculites Malm/ Beckum